Oppdrettsnæringen presses mot kysten

03.05.2010
Oppdrettsnæringen presses utover mot kysten. Miljøhensyn gjør det vanskelig å drive oppdrett i indre strøk. Men næringen er oppgitt over spriket mellom regjeringens ambisiøse havbrukspolitikk og den praksis som utøves i Rogaland.

Dette var hovedpunkter som kom fram under den første av flere mulighetsarenaer somHaugaland Vekst inviterer til i forbindelse med det strategiske næringsplanarbeidet som nå foregår rundt omkring i kommunene. Fiskeri og oppdrett sto på agendaen på møtet i Bokn medio april, og nærmere 40 aktører i hele verdikjeden og fra hele regionen deltok.

Etter at Helge Rasmussen i HighComp/Bokn Plast hadde tegnet et bilde av en oppdrettsnæring full av pågangsmot og innovasjonsvilje, tok Ole Damm Kvilhaug ved næringsavdelingen i Rogaland fylke tak i utfordringene til akvakulturnæringen i fylket.

Han mente det er et stort sprik mellom den havbrukspolitikken regjeringen ønsker seg gjennom Soria Moria-erklæringen og den virkelighet næringen i Rogaland opplever. Regjeringen vil at Norge skal bli verdens beste på sjømat.

- Men vi i Rogaland fikk ingen nye konsesjoner i sist tildelingsrunde, og en rekke søknader om utvidelse av anlegg og etablering av nye, er avslått av Fylkesmannen med hjemmel i Forurensingsloven, sa Damm Kvilhaug. Nå ligger det elleve klagesaker i Klima- og Forurensningsdirektoratet. I påvente av en avgjørelse av fylkesordfører Tom Tvedt skrevet et brev der han påpeker nettopp spriket mellom regjeringens ønsker og den politikken som praktiseres.

I brevet påpeker fylkesordføreren at akvakulturnæringen i Rogaland har tatt miljøutfordringene på alvor og ønsker å flytte produksjonen fra indre strøk til Boknafjordbassenget.
- Den samlede biomasse skal ikke økes. Virksomheten skal drives i allerede godkjente lokaliteter eller flyttes til lokaliteter i ytre strøk. Akvakulturnæringen er viktig i vårt fylke, og vi ønsker at denne næringen skal få utvikle seg videre. Vi ønsker en god og forutsigbar forvaltning, som håndterer søknader fra næringen innen rimelige tidsfrister, heter det i brevet.
Også Svein Ove Alvestad, forretningsutvikler ved Rogaland Ressurssenter, tok tak i næringens utfordringer, og viste til at den har et omdømmeproblem.
- Næringen har få venner og støttespillere, og det gjør det vanskelig å oppnå gode rammetingelser, mente Alvestad.

- Gruppearbeid
Etter inledningsforedragene gjøv deltakerne løs på gruppearbeid, der målet var å identifisere styrke og svakheter i næringen. Blant næringens sterke sider som kan utvikles videre ble nevnt store og kompetanserike aktører,beliggenheten, en komplett verdikjede fra forprodusent og utstyrsleverandører til videreforedling og et godt samarbeidsklima mellom aktørene.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland