Press for å forsere Haugalands-pakken

05.12.2008
Ordfører Petter Steen jr. vil ta opp spørsmålet om å framskynde byggingen av Haugalandspakken. Dette er helt i tråd med HNs oppfatning og som adm.dir. Egil Severeide lanserte for Haugaland-rådet under møtet torsdag.

- Vi må løfte alle steiner for å se på virkemidler som kan avhjelpe bråstoppen i bygg og anlegg. Vi har fått henvendelser fra våre medlemmer om å se på muligheten for å framskynde Haugalands-pakken, og vi har lagt fram forslaget for regionpolitikerne. Det er derfor gledelig at ordføreren i Haugesund vil bringe saken inn for fylkesordføreren for å finne en løsning, sier Severeide.

Steen forteller at han onsdag denne uka drøftet med formannskapet om vi kan forsere byggingen av veger innenfor Haugalandspakken.
- Vår lokale bompengeordning lagt opp som et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og oss trafikkanter, sier Steen.
Prinsippet i ordningen er at vegene blir bygget etter hvert som pengene kommer inn. Det første prosjektet, Skåredalskrysset, er alt ferdig som følge av kommunal forskottering. Neste prosjekt i Haugesund vil være ny RV 47 mellom Kringlehaugvegen og Kvaladalen. Der regner man med byggestart rundt påsketider.

Formannskapet drøftet om det finnes muligheter for å bygge de nye vegene raskere enn det som har vært planlagt. Det er mange gode grunner for å gjøre det. Behovet for bedre veger er stort, anleggsbransjen skriker etter oppdrag, og det vil være økonomisk gunstig å bygge nye veger nå når prisene i markedet er lave. Hvilke grep må vi da ta for å få opp tempoet?

Vår lokale bompengeordning skiller seg fra mange andre ved at bompengeselskapet ikke har anledning til å ta opp lån. Prosjektene skal, som sagt, gjennomføres etter hvert som pengene kommer inn. I vårt område kjenner vi jo mange prosjekter som er organisert annerledes. Både Rennfast, Trekantsambandet og Åkrafjordvegen ble lånefinansiert, og så betales prosjektene ned via bompenger i ettertid. Dersom også vårt lokalebompengeselskap, Haugalandspakken AS, kunne ta opp lån, ville svært mange av prosjektene kunne startes opp tidligere enn planlagt. Ulempen er selvsagt at det påløper renter på lånene, men fordelen er at en kan utnytte en situasjon med lavere priser i markedet. Vi trenger å få vite hva som er mulig her.

Vår region må også posisjonere seg i forhold til å få mer statsmidler til vegbygging. Her kan kommende pakker fra regjeringen være en gyllen anledning. Dersom landet skal bruke mer penger på infrastruktur i årene som kommer, må vi være på banen og få vår del!

Dersom vi skal kunne få bygget vegene raskere enn planlagt, vil dette også stille krav til kommunene som planmyndighet. Vi må sikre at det finnes godkjente reguleringsplaner for de nye prosjektene, og vi må ha dialog med fylkesmannen og fylkeskommunen for å unngå innsigelser. Men også dette burde det være mulig å få til.

Fra Haugesund kommunes side vil vi nå be om et snarlig møte med fylkesordføreren om disse spørsmålene. Vi har orientert nabokommunene om vårt syn i Haugalandrådets møte 4. desember. Klarer vi å ”gire opp” vegbyggingen nå, kan vi legge grunnlaget for ny vekst og utvikling i byen og regionen, sier Steen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland