Rogfast og E134 på kartet

13.03.2009
- Ved første øyekast ser dette ut til å være en god dag for regionen, sier HN-direktør Egil Severeide til regjeringens forslag til Norsk Transportplan. E134 og Rogfast er begge inne som prosjekter som skal påbegynnes/fullføres de neste ti årene.

- Ny tunnel og utbedringer i Stordalen skal påbegynnes i første del av planperioden. Nye tunneler fra Seljestad til Ulevå er også på kartet, men kun i siste del av perioden. Her er likevel en ny tunnel ved Flatdal i Telemark (Århus-Gvammen) inne i første del av perioden. Når det gjelder Rogfast, en 25 km lang undersjøisk tunnel fra Stavanger til Bokn, er dette prosjektet ført opp i siste del av planperioden, sier Severeide.
HN-direktøren synes også det er grunn til å glede seg over at Rv 13 får stamveistatus, det betyr mye for kvaliteten på vegstrekningene i Ryfylke.

Her er Samferdselsdepartementets pressemelding om Rogalands-prosjektene:


Det er prioritert statlige midler til oppfølging av Haugalandspakka.

I perioden 2014-2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til E39 Rogfast. Gjennomføringen av dette prosjektet vil kunne bidra ytterligere til å styrke vekstkraften i dette området. Regjeringen har satt av midler slik at Rogfast kan startes opp i perioden 2014-2019, men understreker imidlertid at en nærmere kvalitetssikring og utvikling av prosjektet er nødvendig. Regjeringen vil på en egnet måte komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av prosjektet.

Arbeidet med prosjektet E39 Skibadalen i Egersund kommune er startet opp som del av den tiltakspakken regjeringen la fram i slutten av januar i år. Prosjektet omfatter fjerning av flaskehalser og er med på å få til en mer enhetlig standard på vegen. Samferdselsdepartementet legger opp til at arbeidet sluttføres i perioden. Videreføringen omfatter også utbedring av ei bru over jernbanen.

Det er lagt opp til en ramme på 1310 millioner kroner til investeringstiltak på E134 Drammen – Haugesund for årene 2009-2010. Av dette skal 420 millioner kroner brukes i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet trafikksikkerhetstiltak som bygging av midtrekkeverk eller bredt midtfelt på E134 på innfarten til Haugesund. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og mindre utbedringer med vekt på å ta igjen forfall. Det er lagt til grunn bompenger fra Haugalandspakka til mindre investeringstiltak på E134 i Hordaland og Rogaland.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland