Rundkjøring best og billigst

01.12.2009
Rundkjøring er best og billigst, det gir enkel adkomst til overordnet vegnett og best avvikling i rushtiden, skriver Haugesundregionens Næringsforening i en høringsuttalelse om Omkjøringsvegen Norheim-Raglamyr.

Slik er uttalelsen formulert:

PLAN 553 – REGULERINGSPLAN FOR OMKJØRINGSVEG NORHEIM – RAGLAMYRHøringsuttalelse


Viser til reguleringsplan for Omkjøringsveg Norheim – Raglamyr som nå ligger ute til offentlig ettersyn.

Haugesundregionens Næringsforening har nedsatt et eget regionutvalg som ser på hele Haugalandet i forbindelse med forarbeidene til ny Fylkesdelplan. T- forbindelsen og Omkjøringsvegen legger viktige føringer i dette arbeidet. Nye kommunikasjonsakser tilrettelegger for nye næringsområder i nærheten av der folk bor, slik at Haugalandet kan øke sin slagkraft som et effektivt arbeidsmarked attraktivt for nyetableringer.

Av alle prosjektene i Haugalandspakken er Omkjøringsvegen et av de viktigste for næringslivet i regionen. I vår høringsuttalelse til prioritering av prosjekter ble Omkjøringsvegen satt på topp.

Vi setter derfor pris på at den politiske styringsgruppen nå har valgt en fullfinansiert løsning for vegen slik at anleggsarbeidene kan startes opp høsten 2010.

Kommuneplanen for Karmøy kommune viser at hele området på Norheim er disponert til næringsvirksomhet i fremtiden. Gjeldende Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet angir at området er særlig godt egnet til nærings- og offentlig virksomhet med høy utnyttelse på grunn av sin sentrale plassering.

Området har en størrelse som gjør det mulig å tiltrekke seg etablering fra større virksomheter som ser på alternativer i byer som Stavanger eller Bergen.

For at vi skal lykkes med å etablere nye livskraftige bedrifter er det viktig med gode adkomstforhold. Statens vegvesen har fremmet to ulike alternativer til første gangs behandling. Det ene alternativet viser tunnel under Omkjøringsvegen mellom Norheim og Spannavegen mens det andre viser rundkjøring på samme sted. Av disse to alternativene er rundkjøring det klart beste, da det gir enkel adkomst til overordnet vegnett og best avvikling i rushtiden. Det vil også være det billigste alternativet.

Næringsforeningen er opptatt av miljøvennlig transport. Omkjøringsvegen må derfor tilrettelegges for gående, syklende og brukere av kollektive transportmidler. En må også sørge for å bygge tilstrekkelig antall fotgjengerunderganger nå, da det vil være betydelig rimeligere enn å bygge dem i ettertid slik vi har sett i Karmsundgata.

Køproblematikken i Karmsundgata og på E134 ved Opelbygget blir stadig verre. Manglende kapasitet på vegnettet koster næringslivet dyrt. Omkjøringsvegen vil løse opp i mye av dette.

Fra man varslet omregulering av Omkjøringsvegen i februar 2008 og frem til reguleringsplanen er ferdig behandlet vil det gå nærmere 2 år. Vi synes det er for lang tid og oppfordrer derfor kommune og statlige etater til å gjøre sitt ytterste for at vegen nå kan realiseres så raskt som mulig.


Haugesund, 25. november 2009


Egil Severeide
Adm.dir. Haugesundregionens Næringsforening
Karmsundgata 51
5531 HAUGESUND
www.hninfo.no
93245699
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland