Sånn går nu dagan...

16.04.2020
Hvordan er livet på Løvebakken i disse koronatider? Vi har spurt noen av våre stortingsrepresentanter..


Hege Haukeland Liadal, Ap

1. Hva gjør du på akkurat nå?

Jeg er i Oslo på jobb i Stortinget. Arbeidet i Stortinget er noe annerledes om dagen. Det er færre saker – men det er viktig at Stortinget er i arbeid også i en krise som pandemien er. Vi er halvparten av de folkevalgte på arbeid i Stortinget enn så lenge.

2. Når tror du vi har tilnærmet normale forhold igjen?

Jeg tror vi kommer til å ha strenge restriksjoner til langt ut på høsten. Med strenge restriksjoner mener jeg menneskemengder, utenlandsreiser og at de som kan ha hjemmekontor bør arbeidet hjemmefra. Vi har ikke kontroll på viruset før tidligst ved nyttår. Det viktigste akkurat nå er at tiltakene virker og at vi følger de.

3. Hvordan er dialogen med lokale foreninger og organisasjoner. Får vi gjennomslag?

Denne situasjonen har vist at vi står tett sammen på Haugalandet. Små og store bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner tar kontakt fra morgen til kveld. Jeg bruker mye tid på telefon med folk fra vår region. Størst inntrykk gjorden en bedriftseier som ringte meg og sa; Hege, jeg er skikkelig redd. Vedkommende har mange hundre ansatte og har brukt ukene til å ringe og følge opp sine permitterte, tenkt ut nye bedriftside’er og vært redd for sin bedrift. Regionrådet, Ordførere og ikke minst Styret i Lufthavn Helganes har vært tydelige i sin dialog. Alle tilbakemeldinger er gitt videre til både fagfraksjoner og ikke minst Finanskomite som har jobbet fram skisser til de økonomiske pakker og tiltak.

4. Hva blir den viktigste saken for deg og ditt parti denne våren?

Svar: Våren vil bli preget av virussituasjonen. At flest mulig mennesker som får viruset kommer seg gjennom det på en god måte. Barn, voksne og eldre i alle sosiale lag skal ivaretas på en god måte. Norge har et særskilt ansvar for en rettferdig politikk i denne pandemien. Vi må evne å få med oss næringslivet helskinnet gjennom krisen. Gryteklare prosjekter må iverksettes. I vår region mangler det ikke på prosjekt som nå kan se dagens lys. I ei krise kan det oppstå muligheter og de må vi ta «hys på».Aase Simonsen, Høyre

1. Hva gjør du på akkurat nå?

Har hjemmekontor i Kopervik denne uken og tar det meste av møter via Teams.

2. Når tror du vi har tilnærmet normale forhold igjen?

Det er vanskelig å si, men jeg håper at vi kan ha gjort gradvise tilnærminger til en mer gjenkjennelig hverdag til høsten.

3. Hvordan er dialogen med lokale foreninger og organisasjoner. Får vi gjennomslag?

Rimelig god dialog med lokale bedriftseiere, og tilbakemeldingene er at tiltakspakkene er gode. Regjeringen får mye skryt, men min hjelp mot de lokale er ofte å svare på eller formidle ting som kanskje ikke er helt klart nok for alle. Og jeg formidler også behov og problemstillinger fra lokale inn til departement og våre folk i komiteene.

4. Hva blir den viktigste saken for deg og ditt parti denne våren?

Jeg sitter i Energi og miljøkomiteen og ser frem til å få Forvaltningsplanen for havområdene våre som ligger rett rundt hjørnet nå. Her vil det bli en viktig debatt om både iskanten og rammebetingelser for petroleumsvirksomheten som vil ha betydning for næringslivet. Utover det blir det viktig å jobbe med langsiktige tiltak for å sørge for et sterkt næringsliv etter koronakrisen. Og akkurat nå er det selvsagt utrolig viktig å sørge for flyplassen her lokalt.Geir Toskedal, Kr.F.

1. Hva gjør du på akkurat nå?

Hjemmekontor. Startet dagen tidlig med internt teamsmøte med forsvarsminister. Vi forbereder framlegging av LTP - langtidsplan for Forsvaret. Deretter morgenmøte på teams med KrFs stortingsgruppe - og sekretariat om dagens mediebilde og vår dagsplan. Deretter eget teamsmøte med min rådgiver innen utenriks- og forsvarskomiteen om LTP og forventet statsbudsjettbehandling. Senere i dag er det to regjeringsfraksjonsmøter på teams med både justisminister Mæland (jeg skygger justiskomité) og utenriks- og forsvarsministeren Søreide, Bakke-Jensen og Ulstein. Kl 15 starter vi gruppemøte i KrF fram til kl 17. Det er travelt og innholdsrikt å delta i regjering.

2. Når tror du vi har tilnærmet normale forhold igjen?

Det var et stort spørsmål. «Alt» vil ikke være tilnærmet normalt før kanskje 2021-22. I det daglige vil det bli gradvis lettelser eller justering i vernetiltakene underveis. Jeg håper på en god sommer i Norge. Det største savnet personlig er hverdagslig omgang med barnebarn, familie og venner. Ellers er omtanken på konsekvenser for norsk økonomi, ikke minst lokalt, av stor betydning.

3. Hvordan er dialogen med lokale foreninger og organisasjoner. Får vi gjennomslag?

Alle henvendelser til KrF blir videresendt og vurdert av våre forhandlingsfolk i næringa- og finansfraksjonene for avgjørelse i regjering. Jeg har mottatt, og får fremdeles, mange med henvendelser fra næringsliv (bedrifter, kunstnere, organisasjoner), kommuner, og henvendelser fra bekymra enkeltpersoner med kvalifiserte spørsmål. Noen dager gikk tiden med til å redde flyplassen vår. KrF har jo samferdselsminister Hareide med sitt hoff - så det ble rett nok stilt særlige krav til KrF.

Ja, jeg mener det foreligger mange nødvendige gjennomslag, men det blir verken enkelt eller fullgode løsninger, dette har en uønsket pris for oss alle. Situasjonen er alvorlig, og helse kommer først! Når smittesituasjonen er mer stabil og oversiktlig vil det politiske arbeidet skifte mer fokus fra helsetiltak til økonomiske tiltak for å sikre arbeid, velferdssamfunn og sikkerhet. Da vil målretta tiltakspakker kommer fram. Vi er et utrolig priviligert folk og land som har ressurser å sette inn som ekstra helsetiltak, motkunjunkturtiltak og en folkelig frivillighet med dugnadsånd når det gjelder

4. Hva blir den viktigste saken for deg og ditt parti denne våren?

Viktigste sak for meg av nasjonal karakter (unntatt helse- og smittesituasjonen) er LTP (Utenriks- og forsvarskomité) og arbeidet med bedredskapsmeldingen (Justiskomité) som er under bearbeidelse.
Regionalt er det framdrift av prioriterte strekninger i NTP, E134 fra Husøy innover til Bakka-Solheim osv. Her er også gode forslag til gode tiltak innen Haugalandspakken og Karmsund Havn IKS. Og så slipper vi ikke flyplassen av syne.
Partiet har selvsagt et utvidet perspektiv. Med tre statsråder for avgjørende saksområder så vil det prege mye av arbeidet. Matforsyning og sikkerhet, helsesituasjonen for barn, ungdom og familier og internasjonalt samarbeid og innsats,- noe vi ikke må glemme i egen velstand.Magne Rommetveit, Ap

1. Hva gjør du på akkurat nå?

Akkurat nå er eg på eit nesten tomt storting. Me har ein del møter i presidentskapet for å ivareta drifta på huset og for å sikra at det demokratiske arbeidet og Stortinget si rolle som lovgjevande forsamlig blir ivareteke på ein god måte.

2. Når tror du vi har tilnærmet normale forhold igjen?

Eg trur ikkje at alt blir heilt normalt på lenge ennå. I alle fall ikkje slik me kjenner det normale. Det vil nok på mange felt måtta bli tilpassingar som blir ein ny normal.

3. Hvordan er dialogen med lokale foreninger og organisasjoner. Får vi gjennomslag?

Dialogen med lokale foreningar og organisasjonar er tett og bra, og me profitterer nå på at me lenge, også i normaltider har hatt eit godt og tett forhold til kommunar, fylkeskommunar det frivillige organisasjons- og interessefeltet og til arbeidslivet sine organisasjonar. Me får mange innspel på mange saksfelt som me formidlar vidare til dei i eige parti som forhandlar om dei ulike tiltaks- og krisepakkane. I og med at det i denne situasjonen stort sett har vore breie forlik om krisetiltaka, så er dei vanlege skillelinene mellom opposisjon og posisjon delvis nulla ut. Derfor kan alle innspel, same kor dei kjem frå, gje positive resultat for regionen vår.

4. Hva blir den viktigste saken for deg og ditt parti denne våren?

Det absolutt viktigaste, ut over det å takla smittesituasjonen, blir å sikra at folk i framtida har eit arbeid å gå til. Det inneber at forholda for næringslivet vårt må sikrast. Når det gjeld vår region, så vil det vera avgjerande at dei store industriane våre innan oljesektoren og maritime og marine næringar, metallurgisk og kraftintensiv industri, har eit marked framover. Dei er på mange måtar sjølve livsgunnlaget for det meste av annan næringsaktivitet og samfunnsaktivitet i vår landsdel. For mitt parti, Arbeidarpartiet, så vil det også vera heilt avgjerande at me nå som samfunn klarar å takla dette på ein måte som gjer at ingen blir sitjande igjen som taparar- at ikkje me nå endar opp med større skilje mellom folk.Terje Halleland, Frp

1.Hva gjør du på akkurat nå?

Selv om situasjonen er veldig rar og møteplassene helt nye, så går arbeide litt som før og arbeider med aktuelle saker i regionen eller i komiteen.

2.Når tror du vi har tilnærmet normale forhold igjen?

Jeg tror det går lang tid før vi har tilnærmet samme «normale» forhold som tidligere, om vi noen gang kommer dit.

Men en tilnærmet normal tilstand må vi håpe at vi klarer innen kort tid, hvor vi tar steg for steg, samtidig som vi må ta våre forbehold

3.Hvordan er dialogen med lokale foreninger og organisasjoner. Får vi gjennomslag?

Jeg har svært god kontakt med det lokale næringsliv og organisasjoner og følger situasjonen tett for mange av aktørene.

Det er alt fra store selskaper til enkeltpersoner. Jeg mener vi har fått mange gjennomslag, og arbeider for enda flere som jeg vet kommer.

4.Hva blir den viktigste saken for deg og ditt parti denne våren?

Nå er det viktig at vi klarer å holde aktiviteten i gang. Krisen har truffet oss dobbelt i vår region med både halvert oljepris og koranavirus.

Har arbeidet mye med krisepakkene og også med å tilpasset disse mot vår region. Vi må unngå unødvendige konkurser av selskaper som har livets rett.

Av viktige saker fremover er blant annet en midlertidig endring av skatteregime for petroleumsnæringen som kan opprettholde investeringsnivået på norsk sokkel.

Vil få store konsekvenser om vi nå får et stort fall i planlagte investeringer.

VI må også tenke litt lenger frem, hvor mange bedrifter ikke vil komme tilbake som tidligere og blir helt avhengig av et nytt kundegrunnlag.

Jeg har tenkt meg til Åkrafjorden utvikling i sommer og utfordrer gjerne alle til å bli kjent med aktiviteter i sitt nærområde som vi ikke har brukt tidligere.Sveinung Stensland, Høyre

1.Hva gjør du på akkurat nå?

Jeg er straks på vei til Oslo igjen for møter der, det meste har gått via skype og teams men møter i stortingssalen må skje fysisk. Det er veldig mye som rører seg innen helsefeltet. Men den viktigste lokale saken har uten tvil vært flyplassen. Samtidig er det fullt trykk på andre samferdselsprosjekter nå som NTP er i gang

2.Når tror du vi har tilnærmet normale forhold igjen?

Det blir lenge til alt blir som før. Det som skjer rammer oss her ekstra. Vi har akkurat nå god kontroll på koronasmitte og utviklingen der, men det kan fort endre seg om vi slipper for mye opp. Jeg er svært betenkt på vegne av petroleumsrettet og maritim industri for det er ingen grunn til å forvente at oljemarkedet kommer i balanse med det første. Dette vil få stor betydning for vår region så vi må være årvåkne.

3.Hvordan er dialogen med lokale foreninger og organisasjoner. Får vi gjennomslag?

Jeg opplever svært god dialog med både foreninger, næringsliv og enkeltpersoner. Regionen får gjennomslag, flyplassaken er bevis på det.

4.Hva blir den viktigste saken for deg og ditt parti denne våren?

Korona og håndteringen av den blir svært viktig, både helsedelen men ikke minst få fart på nærings- og arbeidslivet samt sikre lokale bedrifter og arbeidsplasser. Utover det blir det store slaget om NTP viktig, her trenger vi alle med for å kjempe frem E134 og E39 sammen med en styrking av transport til sjøs.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland