Skuffet over statsrådsvar

02.10.2008
Øyvind Vaksdal utfordret samferdselsministerer på rabattordningen ved Haugesund Lufthavn. Han er dypt skuffet over svaret. Det samme er HNs administrerende direktør.

- Til tross for at ordningen har vært en stor suksess for Haugesund Lufthavn, legger hun ikke opp til å forlenge rabattordningen. Dette bl.a. på grunn av at den andre steder i landet ikke har generert de samme positive resultater.
Hun påpeker i tillegg at flyselskaper representert ved NHO Luftfart er imot ordningen og at Avinor også er motstander av forlengelse. Avinor vil ifølge statsråden stimulere til ny trafikk gjennom "et nytt sett av insentivordninger".
Svaret er meget skuffende spesielt fra en statråd fra Senterpartiet, et parti som i mange år har hevdet at de vil legge forholdene til rette for verdiskaping i distriktene, sier Vaksdal.

Les Egil Severeides blogg i menylisten til høyre eller her:
http://www.hininfo.no/node/143113

Les statsrådens svar her:
Spørsmål nr. 1534 fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal til samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Spørsmål:
Vil samferdselsministeren på bakgrunn av de erfaringer man har gjort, vurdere å forlenge rabattordningen for utenlandsruter på de regionale flyplasser?

Svar:
Ordningen med rabatt på utenlandsflygninger fra seks regionale lufthavner – Haugesund lufthavn, Karmøy, Kristiansund lufthavn, Kvernberget, Molde lufthavn, Årø, Røros lufthavn, Harstad-Narvik lufthavn, Evenes og Lakselv lufthavn, Banak – ble innført fra 1. januar 2003. I brev av 12. desember 2002 til det daværende Luftfartsverket (omdannet til Avinor AS fra 1. januar 2003) heter det:

”Samferdselsdepartementet ser på ordningen med 90 prosent reduksjon i startavgiften for utenlandsruter på utvalgte lufthavner som et prøveprosjekt. Departementet legger til grunn at ordningen blir evaluert etter en viss tid” (understreket her).

Ordningens primære formål var å øke Avinors fortjeneste ved å utnytte ledig kapasitet på noen utvalgte regionale lufthavner. Denne målsetningen er ikke nådd. Når en tar utgangspunkt i det samlede trafikkvolumet på Avinors lufthavner har ordningen kun skapt et meget beskjedent antall nye ruter. Ingen faste utenlandsruter går i dag fra noen av de andre utvalgte lufthavnene enn Haugesund lufthavn, Karmøy.

Dette har for det første ført til at norske flyselskaper, representert ved NHO Luftfart, har gått sterkt imot ordningen og ønsket å få den opphevet. Som kjent har NHO Luftfart også brakt ordningen inn for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) med påstand om at den ikke er forenlig med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Selv om jeg ikke er enig i denne rettslige argumentasjonen – noe jeg har gitt klart uttrykk for overfor ESA – er det vesentlig for meg at luftfartsselskapene overveiende har vært og er mot ordningen.

For det andre er Avinor selv mot ordningen, og har gitt klart uttrykk for dette i tilknytning til de siste revisjonene av selskapets takstregulativ. Selskapet ønsker i stedet å stimulere til ny trafikk gjennom et nytt sett av insentivordninger; en revidert ordning for oppstartsrabatter, markedsføringsstøtte og deltagelse i ordninger med såkalte ruteutviklingsfond. Disse ordningene ble notifisert til ESA i juli 2008. De nye ordningene er felles for alle lufthavner i konsernet og innebærer at det foretas en konkret vurdering av lønnsomheten ved å yte rabatt til hver enkelt nye rute.

På denne bakgrunn har jeg i høringsutkast til takstregulativ for 2009 for Avinor foreslått at ordningen med 90 prosent rabatt avvikles.

Av de fire rutene som er omtalt i spørsmålet bør det presiseres at Widerøes rute til København – som er den klart mest frekvente av rutene – i dag nyter godt av oppstartsrabatt i tråd med de nye insentivordningene som er omtalt ovenfor. Det er med andre ord ikke slik at denne ruten nyter godt av 90 prosent rabatt i dag.

Selv om ordningen med 90 prosent rabatt foreslås opphevet legger jeg til grunn at det også i fremtiden vil være gode muligheter for å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i de områdene som ligger i nærheten av Avinors regionale lufthavner. Det vil være opp til Avinor, lokalsamfunnene og flyselskapene sammen å finne frem til nye og gode løsninger innenfor de rammene som måtte bli fastsatt av departementet.Med hilsen


Liv Signe Navarsete
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland