Smakebiter fra statsbudsjettet

05.10.2010
Statsbudsjettet legges fram i formiddag. Her er en del av de bevilgningene som vil komme vår region til gode.

Innenfor en samlet statlig investeringsramme på 161 millioner kroner for E134 Drammen – Haugesund med tilknytinger er det blant annet prioritert midler til oppfølging av Haugalandspakken. Midlene i 2011 vil bli brukt til prosjektene E134 Kryss Førrebotn/Furretjørn og riksvei 47 Bøkrysset/Norheim – Bøkrysset. Det er ellers aktuelt med bompenger til anleggsstart på prosjektet E134 Skjold – Solheim i løpet av høsten 2011.

Det er satt av midler til utbedring av Austmannalitunnelen på 134 over Haukeli.

Til rassikringstiltak på strekningen E 134 Drammen – Haugesund med tilknytingsveier er det foreslått en statlig ramme på 15 millioner kroner, over budsjettposten Rassikring. Midlene vil bli brukt til å videreføre rassikringsprosjektet på riksvei 13 Osberg i Suldal kommune. Prosjektene vil bli åpnet for trafikk i løpet av 2011. Innenfor forslaget til ordinære riksveiinvesteringer er det dessutan satt av midler til å videreføre utbedringer av riksvei 13 mellom Kilane og Osberg.

Arbeidet med å fjerne grunnen Vestre Storesundflu, som ligger midt i Karmsundet i Haugesund havn, ble påbegynt i 2010. I Karmsundet skal det også foretas utbedring nord for brua. Disse to tiltakene er slått sammen, og Regjeringen foreslår å bevilge 34,5 millioner kroner til gjennomføring av arbeidene i 2011.


Helse Vest RHF får økt basisbevilgningen med 139 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 4 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.

• Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på forebyggende og helsefremmende arbeid i Haugesund. Friluftslivets fellesorganisasjon er i 2010 innvilget økonomisk støtte til tilrettelegging og gjennomføring av en 2-3-årig satsing på friluftsliv i forebyggende og helsefremmende arbeid i Haugesund. Det er lagt til grunn at konkretisering og gjennomføring av satsingen skjer i samarbeid med kommunene.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland