Ta finanskrisen på alvor

27.01.2009
Også næringslivet i Rogaland blir nå i økende grad berørt av finanskrisen. I tillegg til de store industribedriftene vi har lest om i avisene, merkes krisen nå godt innen handelsnæringen, restaurantbransjen og i særlig grad byggebransjen. Mange spør seg hvorfor dette skjer. De fleste har jo enda mer penger mellom hendene enn de hadde for et år siden! Jeg tror noe av svaret ligger i den psykologiske effekten krisen har. De aller fleste blir mer forsiktige med pengene sine når de hver eneste dag leser om krise og vanskelige tider.

Også næringslivet i Rogaland blir nå i økende grad berørt av finanskrisen. I tillegg til de store industribedriftene vi har lest om i avisene, merkes krisen nå godt innen handelsnæringen, restaurantbransjen og i særlig grad byggebransjen. Mange spør seg hvorfor dette skjer. De fleste har jo enda mer penger mellom hendene enn de hadde for et år siden! Jeg tror noe av svaret ligger i den psykologiske effekten krisen har. De aller fleste blir mer forsiktige med pengene sine når de hver eneste dag leser om krise og vanskelige tider.

Situasjonen i verdensøkonomien har endret seg kraftig de siste måneder. Situasjonen er alvorlig med betydelig redusert økonomisk vekst og økende arbeidsledighet. Regjeringen har ikke vist tilstrekkelig initiativ og handling for å håndtere dette. Man har levert en retorikk med faglige vurderinger, men som stadig endres fordi man er på etterskudd. Regjeringen observerer mye men handler lite. Eksempelvis fastholdt regjeringen lenge at prognosene fremlagt i statsbudsjettet for 2009 var godt tilpasset situasjonen og finansministeren uttalte den gang at vi ikke ville merke noe til finanskrisen i Norge fordi reguleringene var så gode. I ettertid har regjeringen snudd kraftig i sin retorikk, og flere store krisepakker i forhold til likviditet er levert. Det viser at regjeringen til tross for sin bruk av faguttrykk ikke har evnet å være tilstrekkelig i forkant av situasjonen.

Fremskrittspartiet foreslo allerede i sitt alternative statsbudsjett for 2008 betydelige investeringer som ville gjort norsk økonomi bedre rustet til å møte den forestående nedgangskonjunkturen. Vårt alternative budsjett for 2009 var også langt bedre tilpasset den økonomiske situasjonen enn regjeringens fremlagte budsjett. Sjefsøkonom i DnB NOR Markets Øystein Dørum uttalte da til TV 2: ”Jeg mener at skattelette ville virket! De som var nærmest til å ha et krisebudsjett var FrP som hadde lagt opp til betydelige stimulanser. FrPs alternative budsjett er antakelig det som ligger nærmest å ha en fasit når vi ser tilbake om to år og ser på hvilke stimulanser som har kommet”.

Det er en allmenn holdning at handlingsregelen nå skal settes til side og det skal brukes ekstra oljemilliarder for å få ny fart i norsk økonomi. I Dagens Næringsliv 19/1 tar en rekke av Norges fremste makroøkonomer til orde for en tiltakspakke på inntil 30 milliarder kroner. Holdningen er at det er særlig regjeringen som nå sitter på et ansvar for å legge til rette for vekst i økonomien gjennom en krisepakke etter at sentralbanken har gjennomført en rentereduksjon.


Økonomene mener at det i tillegg til omfattende tiltak for offentlige investeringer og vedlikehold må gjennomføres skattekutt både for bedrifter og folk flest for å få opp aktiviteten i økonomien. Det blir ingen virkningsfull tiltakspakke for økonomien dersom man ikke også sørger for skattelettelser og derfor la Fremskrittspartiet opp til omfattende kutt i skatter i sin tiltakspakke som ble offentliggjort torsdag.

De tiltak som FrP fremmet i tiltakspakken er våre konkrete innspill i den økonomiske situasjonen Norge befinner seg i nå, og hvis man raskt hadde fattet vedtak om disse tiltak ville man redusere skadevirkningene av finanskrisen. Spesielt vil våre forslag bidra til at den varslede økningen i arbeidsledigheten blir lavere enn man ellers kan frykte. Gjennom våre tiltak fremmet vi forslag om betydelige skattelettelser både for lønnsmottakere, pensjonister og næringslivet. Videre fremmet vi forslag om en betydelig økt satsing på bygg- og anleggssektoren. I tillegg har vi en rekke forslag på store og viktige områder som betyr mye for norsk næringsliv og industri, samt utdanning. Summen av forslagene peker i retning av en grønnere økonomi for Norge og en styrking av Norge som energinasjon.

Konkret inneholder vår tiltakspakke bl.a. 9,5 milliarder til stam og riksveger hvorav Rogaland får 485 millioner av dette. Vi bruker også 10 milliarder kroner på å øke minstefradraget på inntekt og pensjon, og vi reduserer arbeidsgiveravgift for seniorer og fjerner den helt for lærlinger. Vi gir i tillegg skattefradrag for ENØK/oppussingstiltak i hjemmene og vi reverserer alle regjeringens skatteskjerpelser overfor bedriftene mht arveavgift og formueskatt.

Vi utvider permitteringsordningen fra 30 til 52 uker, vi bruker 3 milliarder på vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren og bruker i tillegg 3 milliarder fordelt på omsorgsboliger og sykehjem og generelle investeringer i kommunene. Vår tiltakspakke inneholder i tillegg styrking av innovasjon Norge, styrking av FOU innsatsen for næringslivet, styrking av Argentum og opprettelse av flere studieplasser og beløper seg til 31,5 milliarder kroner. Det er dette Norge nå trenger! Hva venter du på Jens?

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland