Tar opp hyttesak i Tysvær

10.09.2009
FRPs stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal tar opp en strid om utbygging av et hyttefelt i Tysvær med kommunalministeren. Uakseptabel behandling, mener Vaksdal.

Vaksdal har meldt følgende spørsmål til Magnhild Meltveit Kleppa (svar kan forventes om ei ukes tid):


Vil kommunal- og regionalministeren ta initiativ overfor Tysvær kommune for å løse saken om Bekkjavika hyttefelt i Hervik i Tysvær kommune, slik at grunneier blir gitt muligheten til å utvikle dette som tilleggsnæring til gårdsdriften?

Begrunnelse:

I Soria Moria erklæringen skriver regjeringen bl.a. "Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere trygg mat og sikre matforsyningen og samtidig bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Landbruket er mangfoldig og omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift og den er viktig også for reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri." og i et av strekpunktene under heter det at "Regjeringen vil videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke og reindrift og stimulere til utvikling av nisjeprodukter".

I Senterpartiets partiprogram kan man lese under kapitlet om å "Ta hele landet i bruk" bl.a. at man vil "sikre utvikling av tilleggsnæringer til erstatning for de arbeidsplasser som forsvinner fra primærlandbruket."

I 2004 ble det inngått en intensjonsavtale om utviklingen av Bekkjavika hyttefelt i Tysvær kommune, og det ble samme år levert søknad om endring av kommuneplanen. Tysvær kommune gav tilbakemelding om at saken ikke ville bli behandlet isolert, men ville bli tatt med som en del av revisjonen av kommuneplanen i løpet av 2005 eller 2006.

Det har vært utstrakt kontakt melom kommune og fylkesmann der hyttefeltet har vært tema. Tilbakemeldinger om at noen av hyttene lå for nær sjøen medførte justeringer av planene flere ganger. I 2006 ble det vedtatt kommuneplan der det ble åpnet for bygging av inntil 13 hytter i det aktuelle området.

Det ble 26. juni 2007 varslet om nytt oppstartmøte for Bekkjavika Hyttefelt A/S, der det ble levert inn nytt planforslag som var i tråd med kommuneplanen og gjeldene forskrifter. Kommunen gir i møtet klar beskjed om at forslaget ikke vil bli godkjent av fylkesmannen og det oppleves som at fylkesmannen brukes som unnskyldning for å stoppe prosjektet til tross for at planene er justert flere ganger etter ønske nettopp fra fylkesmannen.

Dette hytteprosjektet er forsøkt igangsatt av grunneier som tilleggsnæring for å ha flere ben å stå på. Det har også en god synergieffekt med hensyn til utvidelse av et turistanlegg like ved.

Det kommunale byråkratiet oppleves som en kraftig bremsekloss for denne type næringsutvikling som regjeringen oppfordrer til, og dette er fullstendig uakseptabelt.Øyvind Vaksdal
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland