Vil ha alternativ utredning

08.09.2010
Norsk Bane vil ha en alternativ utredning av høyhastighetstog i Norge. Selskapet som bl.a.jobber for Haukeli-alternativet mener utredningsopplegget er mangelfullt og uforsvarlig og ber statsråd Meltveit Kleppa om et møte for å utdype sine synspunkter.

I brevet, som er ført i pennen av daglig leder Jørg Westermann og styreleder Kjell Stundal, vises det til at Jernbaneverket (Jbv) i sommer harlyst ut seks anbudskonkurranser om utredning av ulike spørsmål om høyhastighetsbaner. Disse skal definere premissene for en ny utredningsfase fra nyttår 2011.

- Slik vi ser det, har Jbv dessverre valgt et utredningsopplegg som ikke gir oss noen mulighet
til å delta nå på en forsvarlig måte. Marked, traséer, konsept, tekniske spesifikasjoner,
miljø og økonomi kan ikke vurderes isolert, men inngår i en helhet der alle faktorene gjensidig
påvirker hverandre. Jbvs opplegg avskjærer imidlertid konsulentene fra å foreta helhetlige
vurderinger. En rekke avgjørende analyser er ikke lyst ut i det hele. Konsulentene
bes om å se bort fra sammenhengen med andre forhold og må t.o.m. akseptere logiske
brister som grunnlag for sine undersøkelser, heter det i brevet.

Samtidig vil Jbv selv foreta avgjørende valg, til tross for manglende kompetanse. Jbv
krever også en aktiv rolle i konsulentenes arbeid, slik at skillet mellom konsulentenes og
Jbvs egne vurderinger blir utvisket. Alle disse føringene er i strid med departementets
mandat og vil etter alt å dømme føre til feilaktige konklusjoner.

Vi vil også nevne at Norsk Bane AS gjennom oppdraget til Deutsche Bahn og egne undersøkelser har fått opparbeidet et detaljert og verdifullt plan- og analysemateriale som
både Stortinget og vi ønsker skal komme til nytte.

Materialet inkluderer detaljerte traséforslag i samsvar med Stortingets krav om helhetlige baner for minimum 250 km/t, bl.a. for InterCity-nettet. Materialet vil slik kunne avverge feilinvesteringer for flere titalls milliarder kroner.

Vi undersøkte derfor om vi sammen med Deutsche Bahn og evt. andre kunne levere et
anbud på en helhetlig utredning, men fikk konstatert at det ville bli avvist av Jbv.

Vi mener derfor det nå er behov for en alternativ utredning. Slik ønsker vi å bidra til at
Stortinget får det nødvendige beslutningsgrunnlaget til rett tid, og at feilinvesteringer
unngås. Vi ber om et møte for å utdype problemstillingen, heter det til slutt i brevet til samferdselsministeren.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland