Vil ha lov om nettolønn

29.04.2010
FrPs Øyvind Vaksdal er en av fire stortingsrepresentanter som vil ha en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk.

Her er ordlyden i brevet som er sendt Stortinget:

Til Stortinget

Bakgrunn

Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner der norske rederier kontrollerer verdens femte største flåte målt i antall skip. Det er en næring som er preget av sterk internasjonal konkurranse og der rammene som skipsfartsnæringen arbeider under i stor grad fastsettes utenfor Norges grenser. Vår sterke internasjonale posisjon forsterkes ved at Norge har et komplett maritimt miljø med en samlet verdiskaping på nærmere 100 milliarder kroner og om lag 100.000 ansatte. Selv om Norge er en stor skipsfartsnasjon så er Norges andel av verdensflåten redusert markert de siste årene. Skal vi sikre fremtidsmuligheter for denne tradisjonelt sterke norske næringen må det sikres langsiktige rammebetingelser som er like gode eller bedre enn de landene vi skal konkurrere med.

Det er viktig for hele den norske maritime næringen at vi sikrer fremtidsrettede betingelser for sjøfolk og legger til rette for rekruttering til yrke. Dersom dette skal være mulig mener forslagstillerne vi må sørge for rammebetingelser som er på linje med våre naboland og at det er nødvendig forutsigbarhet rundt ordningene. Når andre land har lovfestet nettlønn for sine sjøfolk så mener forslagstillerne at det er på tide at vi gir våre sjøfolk den samme forutsigbarheten gjennom en lovfestet fullverdig nettolønnsordningen.

Vurderinger

Flere europeiske land har innført varianter av nettolønnsordning for sjøfolk. Danmark var tidlig ut med å innføre en ren nettolønnsordning og dette har medført en betydelig vekst i antall sjøfolk siden oppstart av ordningen i 1988. Sverige har også en nettolønnsordning som gradvis har blitt forbedret siden oppstarten og skaper god forutsigbarhet.
I Norge ble sysselsettingsordningene for sjøfolk etablert i 1994 og har senere blitt utvidet med nettolønnsordninger. Det har i perioder vært stor usikkerhet rundt fremtiden for disse ordningene og det har vært innført begrensninger.

Forslagstillerne mener at å sikre norske sjøfolk gode rammebetingelser er viktig for hele den maritime næringens utviklingsmuligheter, akkurat som det er viktig at rederiene gis forutsigbare skattebetingelser som er på linje med andre europeiske land.
Forslagstillerne mener det er på tide å skape ro rundt sjøfolks rammebetingelser for å sikre fortsatt rekruttering til yrke. Den norske ordningen må gjøres like god som det nabolandene våre har og særnorske begrensninger, slik som inntektstaket som har blitt innført, må oppheves. For å skape nødvendig forutsigbarhet mener forslagstillerne at en fullverdig nettolønnsordning må lovfestes.

Forslag

På bakgrunn av dette fremmes følgende forslag:

Stortinget ber Regjeringen fremmer forslag om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk.

Oslo, april 2010


Harald Tom Nesvik Øyvind Vaksdal Per Roar Bredvold

Torgeir Trældal
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland