Vil støtte Røldal

15.10.2008
Samferdselsutvalget i Haugesundregionens Næringsforening ønsker å støtte røldølene i kampen for å opprettholde Seljestad-tunnelen, dersom ny trase for E134 får plass i Nasjonal Transportplan.

Samferdelsutvalget er en nyopprettet ressursgruppe under Næringspolitisk Utvalg i HN. Næringspolitisk utvalg består av de nitten medlemsorganisasjonene i HN, og møtes en gang i kvartalet.
Samferdselsutvalget hadde nylig sitt første møte i Sauda, og blant sakene som ble diskutert var trasevalget for E134. Som kjent har det vært sterke reaksjoner i Røldal mot Vegvesenets alternativ, som røldølene mener vil være negativt for bygda. Vegvesenet har på sin side varslet innsigelse dersom trasevalget endres, med fare for at hele denne traseen kan bli skjøvet ut av NTP.
Signalene fra Odda tyder på at kommunestyret den 15. oktober kommer til å gå inn for Vegvesenets traseforslag til ny 134 ovenfor Røldal. Det er i den forbindelse HNs samferdselsutvalg finner det nødvendig å gi uttrykk for at det er viktig for Røldal og turistnæringen i området at Seljestad-tunnelen ikke nedgraderes når ny E134 er på plass.

På bildet ser vi fra venstre: Karl W. Strandvik, Lastebileierforbundet, Harald L.Løland, Sauda Vekst, Stein Alendal, HN og Kjetil Rønhovde, SMB Odda.

Her er referatet:

Samferdselsutvalget – Næringspolitisk Utvalg
Referat

TID: 09.10.08
STED: Sauda
TIL STEDE: Harald Løland, Karl W. Strandvik, Kjetil Rønhovde, Stein Alendal


Samferdselsutvalgt ble nedsatt i sist møte i Næringspolitisk Utvalg. Formålet var å se på Riksvegene og overføring av disse til Fylkene.

Under møtet ble en enig om å se på følgende:
• RV-reformen
• NTP prosessen
• Statsbudsjettet
• Stortingsvalget 2009
• Samferdsel generelt

RV-reformen
Sauda Vekst tok opp RV 13 som går fra Sandnes via Odda til Førde i Sogn og Fjordane. Det er nedsatt egen gruppe i som arbeider for å få denne veien klassifisert som stamveg.
Harald er leder for prosjektet (Fjordvegen) der også tidligere fylkesordfører Roald Bergsager, Arne Kleppa og Leif Vannberg (Hardanger rådet) er medlem. NLF støtter Bergen-Odda (Jondalstunnelen).
Prosjektet skal ha møte i Oslo 20. november med Stortingsrepresentanter. De ønsker å knytte RV13 opp mot E39 og E134.
Høringsdato for RV-reformen er 1. november. Se for øvrig RV-reformen på nettet under Statens Vegvesenet/høring.
Prosjektet ønsker at HN støtter prosjektet gjennom uttale.
Stein tar dette opp i styret i HN.

Vi ønsker ikke at RV skal overføres til fylkene. De mangler kompetanse på innkjøp samt at vi er redd at overføringer fra Staten lett brukes til andre ting enn veg. Vi er også redd at overføring av ansvar fra Staten ikke følges opp med nok bevilgninger. Det er derfor ønskelig at Staten fortsatt har ansvaret for RV.
NLF ønsker kartlegging i et 5 til 10 års perspektiv

NTP prosessen
Vi er enig om at vi arbeider gjennom AS Haukelivegen, men at vi legger press på disse dersom vi mener prosessen går for sent eller vi mangler informasjon.
HN orienterte om arbeidet vi gjør gjennom en arbeidsgruppe bestående av AS Haukelivegen, Vest Telemark Næringsutvikling, Haugaland Vekst og HN.
Ny brosjyre er på trappene og som skal distribueres til alle Stortingsrepresentanter – både sentralt og lokalt.
Vi bør i samarbeid med As Haukelivegen legge opp til møter med sentrale personer på Stortinget. Gjerne bearbeide en og en gjennom lobbyvirksomhet. Vi bør prøve å få med Stavanger, Stord og Bergen. Møte bør finne sted i januar/februar.
Viktige personer for oss vil være Halgeir Langeland.

Statsbudsjettet
Det fremlagte budsjettet gjelder fra 2009. Vi etterlyser mer konkrete og raskere handlinger for resten av 2008. Bl.a. ønsker vi at beskatningen av arbeidende kapital og arveavgiften revurderes med begrunnelse i dagens situasjon og forventet utvikling.

Stortingsvalget 2009
Vi bør lage en egen prosess/prosjekt for å påvirke våre folkevalgte frem til valget.
Prosjektet bør drive lobbyvirksomhet for å fremme de våre interesser. Vi bør få med LO og NHO lokalt. Prosjektet vil kreve resurser for å kunne gjennomføres.
HN orienterte om den planlagte beredskapsgruppen som skal ta tak i saker som er av interesse for regionen på et tidlig tidspunkt – ikke når blålysene er på.
HN bør ta et initiativ her.

Samferdsel generelt
• E134
Det er tegn som tyder på at Odda kommune kommer til å støtte Vegvesenets alternativ til kryssing av Valdalen. Avgjøres 15. november i Odda kommunestyre.
Vi bør være med å støtte Røldal slik at de gamle Seljestad tunnelene holdes åpne.
• Vi bør støtte krav fra Odda om utbedring av vei fra Odda opp til E134
• Sauda prioriterer Sands-bro før vei til Etne
• Det er ofte stor avsand mellom lokalpolitikere og fylkespolitikere. Vi bør i enda større grad involvere våre fylkespolitikere.
• NLF avholder konferanse om vegene E16, E39 og E134 i Bergen 15. november. Her bør vi delta. Se vedlagt program
• NLF ber om støtte til sitt notat om sterkere nasjonal styring av stamvegene på Vestlandet. Se velegg.

Det er ønskelig at gruppen kan arbeide videre med samferdselsspørsmål.
Om ønskelig kan den utvides noe.Ref.
SA
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland